Lokala regler 2017

Lokala regler Eksjö 2017_en sida

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då på klubbens anslagstavla.

Out of bounds (Regel 27)

 1. Markeringen av banans gräns mellan hål 2 och hål 8 gäller endast vid spel på hål 2. Vid spel på hål 8 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är då tillämplig.

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2)
 6. Myrstackar

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 3. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel. Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 1. Asfaltvägen upp till klubben och grusgångarna vid klubbhuset är oflyttbara hindrande föremål. Alla övriga vägars och stigars belagda ytor och sidor är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.
 2. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna

 

Dropzon hål 6 och 7

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret på hål 6 och 7 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen.

Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering Innebörd Regel i ”Regler för Golfspel 2016”
Vit Out of Bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA – spel förbjudet Bilaga 1, Del B 2a
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2
Markering (vilken färg som helst) med grön topp Miljökänsligt område Bilaga 1, Del B 2b

 

 

 

 

 

 

 

 Här hittar du resultat och tävlingsschema för innevarande år. Klicka på respektive tävling för ytterligare information.