Information om höstens arbeten på banan.

Under hösten 2017 antog klubbens styrelse ett förslag från Bankommittén gällande banans utveckling under åren 2018 – 2020.

Planen innebär att vi skall förfina och underhålla det som vi har och inte göra några drastiska ombyggnationer – vi skall fokusera på kvalitetshöjande åtgärder. Under arbetet med utvecklingsplanen har det konstaterats att de främsta svagheterna på banan är hänförliga till bunkar – såväl green- som fairwaybunkrar – samt ett antal ojämna och snedriktade utslagsplatser.

Bunkrar

Som många kunnat konstatera har bunkerarbetena redan påbörjats på ett par hål denna vecka. I samband med dessa arbeten har vi tvingats till att skapa provisoriska greener och vi ber om förståelse för detta.

Ambitionen med ändringen av våra bunkrar är att förbättra synligheten genom att återskapa sandslänterna. Detta bör även leda till att vi minskar risken för pluggade lägen – vilket lätt uppkommer i nuvarande moss-/grässlänter. De nya sandslänterna kommer att vara hårt packade och leda till att bollarna rullar ner i botten på bunkrarna och därmed skall spelbarheten förbättras.

På hål 18 har vi grävt om greenbunkrarna och i den nya designen har vi gjort viss ”invallning och omdosering” av kanterna vilket bör medföra att bunkrarnas upptagningsområden blivit något mindre.

Vid green på hål 16 minskar vi omkretsen på den främre bunkern för att skapa en bredare ”ingång” till green och samtidigt sänker vi nivån på bunkerkanten – allt för att förenkla spelbarheten. Å andra sidan så ökar vi hålets svårighet genom att göra en ny bunker till höger om green.

Beroende på tillgång till grävmaskin och lämplig väderlek kommer vi att besluta om vi skall fortsätta detta arbete på fler bunkrar under hösten.

Tee på hål 7

Vi har påbörjat renovering av främre tees. Vi har än så länge enbart hunnit ”tova av”. Utplaning och återlägg av grästorvorna kommer att ske så snart vi fått leverans av felande delar till vårt avvägningsinstrument.

Senare i höst kommer vi även att utföra trädgallringar runt om tee – främst österut – för att säkerställa att gräsytorna får tillräckligt med solljus.

Övrigt arbete under hösten

Under senare delen av hösten kommer vi att utföra slyröjning runt och på banan.

Vidare kommer vi under resterande delen av oktober genomföra rensning av diken och dammar.

Banans öppethållande

Som det ser ut i skrivande stund bör vi åtminstone kunna hålla banan öppen oktober ut – kanske ännu längre om vädret medger.

En förutsättning för att vi skall våga hålla banan öppen är att vi är extra noga med att återlägga uppslagen torv och laga våra nedslagsmärken. Dessa åtgärder är än mer viktigt på senhösten då växtlighetens självläkande effekt är mer begränsad.

Stort tack till Pierre Fulke

Vi vill ta tillfället att tacka Pierre för hans insats och kreativitet gällande våra bunkrar. Vi känner nog alla till att han är en erkänt duktig bandesigner. Det som imponerat mest är dock hans handlag med grävskopan. Han har om möjligt ännu bättre handlag med grävarspakarna än han hade med wedge och putter under sin golfkarriär.

Bankommittén 2018-10-18

Hans Ljung

 

 

 

 Här hittar du resultat och tävlingsschema för innevarande år. Klicka på respektive tävling för ytterligare information.