Mål och vision

Övergripande mål

 

 • Eksjö golfklubb skall bedriva verksamhet med beaktande av golfidrottens grundläggande etiska värden och regler. Klubben skall vara en medlemsinriktad golfklubb genom att tillgodose medlemmarnas intressen samt ge möjlighet till en god social gemenskap.
 • Medlemsantalet skall vara 1000 aktiva varav 20 procent bör vara juniorer.
 • Klubben skall tillhandahålla en högklassig golfanläggning där fokus skall ligga på att ständigt förbättra och utveckla anläggningen till en av de bästa i regionen.
 • Verksamheten skall bygga på att medlemmarna aktivt engageras i klubbarbetet. Därigenom förstärks den sociala gemenskapen och klubbens ekonomi.
 • Klubbens organisation skall anpassas till de verksamheter som bedrivs. Arbetsuppgifter för styrelse och kommittéer regleras i klubbens arbetsordning. Genomförande och uppföljning av årsmötes- och styrelsebeslut skall var vägledande i allt arbete.

Banan

Målet är att:

 • banan skall vara av mycket hög klass och utmanande för alla kategorier av spelare
 • åtgärder för att höja banans finish och kvalitet skall prioriteras i syfte att förbättra banan, öka säkerheten, underlätta skötsel och hålla speltiderna nere
 • en långsiktig banförbättringsplan skall finnas som årligen omsätts till åtgärdsplan. Åtgärdsplanen hittar du här
 • övningsområdet skall utvecklas för att tillgodose medlemmarnas möjlighet till en varierande och utvecklande träning på ett säkert sätt
 • kvalificerad och välutbildad personal skall finnas för den kontinuerliga skötseln
 • maskinparken skall vara ändamålsenlig och säker för en rationell skötsel
 • miljöpåverkan på människor, växter och djurliv skall alltid beaktas.

Idrottsverksamhet

Målet är att:

 • i klubben skall finnas en idrottsansvarig
 • en plan för klubbens idrottsverksamhet skall finnas
 • ge klubbens medlemmar förutsättning att utvecklas som golfspelare genom utbildning, träning och spel i syfte att höja spelskickligheten och öka deltagandet i klubbens tävlingar
 • i elit- och seriesammanhang skall vi spela på hög nivå
 • juniorer skall utbildas och utvecklas i syfte att förse elitlagen med tillräcklig mängd spelare samt generellt höja spelskickligheten och intresset för golf.

Personal, administration och övrig verksamhet

Målet är att:

 • tillgodose medlemmarnas och gästernas intressen genom att ha anställd personal i erforderlig omfattning och med ändamålsenlig utbildning
 • genomföra utvecklingssamtal med all anställd personal minst en gång per år
 • via information ge möjlighet för medlemmarna att följa klubbens verksamhet i syfte att skapa ett ökat engagemang
 • ha uppdaterad hemsida och utkomma med minst ett nummer per år av medlemstidningen Skedhultsnytt
 • kansli, shop och restaurang skall erbjuda den service, tjänster och utbud som klubbens medlemma och gäster efterfrågar
 • standard på byggnader och utrymmen skall vara ändamålsenliga
 • en långsiktig fastighetsplan skall finnas som årligen omsätts till åtgärdsplan.

Ekonomi

Målet är att:

 • klubbens ekonomi skall vara i balans
 • intäkterna skall i huvudsak utgöras av medlemsavgifter, greenfee och sponsorintäkter
 • medlemsavgifterna skall anpassas till kostnadsutvecklingen
 • planerade investeringar på banan, fastigheter, maskiner och annan utrustning skall finansieras med i huvudsak eget kapital
 • långsiktig investeringsplan, > 5 år, skall finnas och uppdateras årligen.

Eksjö Golfklubbs VISION är att:

 • vara en av landets bästa golfanläggningar.
 • utöka golfanläggningen med ytterligare 18 hål
 • skapa ytterligare övernattningsmöjligheter för gäster i anslutning till golfanläggningen
 • representera med såväl herr- som damlag på högsta elitnivå.Här hittar du resultat och tävlingsschema för innevarande år. Klicka på respektive tävling för ytterligare information.