Stadgar

Stadgar för Eksjö Golfklubb

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun.
Stadgarna fastställda 2012-01-31.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

1 § Ändamål

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

2 § Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten til Sveriges Riksidrotts-förbund (RF).
Klubben tillhör Smålands golfdistriktsförbund (GDF) samt Smålands idrottsförbund (DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF- styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt att lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:1 januari t o m 31 december.

7 § Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet

10 § Medlemsskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller om fattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycke och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningar som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen användas till den som fått avslag på sin ansökan.

11 § Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben

12 § Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i golfklubben

* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
* har rätt till information om klubbens verksamhet,
* skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
* har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben senast ett år efter utträdet,
* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

Medlem i golfklubben

* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
* skall betala de avgifter som beslutas av klubben,
* skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av klubben,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben,

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfördats av SGF.

15 § Tidpunkt och kallelse till årsmöte

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Feb månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 november. Styrelsen skall tillsammans med kallelsen till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter endast ja- eller nejrop är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, förslag som biträdes av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben. Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittér och andra organ får sådan samman-sättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

21 § Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret.
 12. Val av
  a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
  b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  c 3 suppleanter i styrelsen för en tid av (1) år;
  d 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  e 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Årsmötet avslutas.

Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

23 § Valberednings sammansättning och åligganden.

Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter; av vilka årsmötet väljer ordförande och
(1) ledamot (samt styrelsen utser i ledamot).
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföraden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

24 § Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

25 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och har ansvar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall- inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut;
* planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dess enligt god redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträdes av ordf. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.