Verksamhetsplan

Eksjö GK’s verksamhetsplan 2021

Styrelsens inriktning:

Under 2021 kommer EGK genomgå förändringar på personalsidan, såväl på banan som på kansliet, då vi under säsongen kommer att ha två personalavgångar. Detta kommer medföra en viss dubbelbemanning för att vi ska säkerställa en god inskolning, och då även en något högre personalkostnad under samma period.

 

Klubbchef:

Klubbchefen kommer fortsätta sitt arbete med fokus på medlemsrekrytering, bibehållande av nuvarande medlemmar, medlemsvård, klubbliv samt utveckla både sponsorsbiten och hotell/golfpaketen. Ansvara och utveckla klubbens caféverksamhet. Löpande utskick av nyhetsbrev samt hålla klubbens hemsida, Facebook, Instagram, uppdaterade.

 

Tränarkapacitet:

Nybörjarkurser kommer Christoffer Mosell att vara ansvarig för, planering pågår. När det gäller juniorverksamheten är den mest troliga lösningen att vi löser den via tränare från någon av våra grannklubbar. Likaså med privat lektioner.

 

Banan:

När det gäller banan kommer focus vara att avsluta påbörjade projekt. Uppdatera skötselschemat. Investeringsplanering för utbyte av befintlig maskinpark. Inskolning av ny personal p g a pensionsavgångar. Vi hoppas och tror att det under 2021 skall spelas minst lika mycket golf som under 2020 och därför kommer det att krävas en utökad skötsel som innebär bl a mer luftning och dressning, inte bara av greener utan också av tees, greenområden och fairways så all kraft kommer att läggas på det. Svinga lugnt!

 

 

Styrelsens fokusområden 2021:

· Att hålla en hög och jämn kvalitet på banan över hela säsongen, med utbildning samt investering i maskinparken.

· Utveckla och bistå juniorverksamheten

· Stärka medlemsvården genom att vara ständigt lyhörda.

· Följa Players1 poängen med mål att höja nöjdhetsindex ytterligare. 2020 nådde vi 59 i index en höjning med 14 enheter mot 2019 (enkät 2 ggr per år)

· Tillgodose gästernas önskningar och behov efter klubbens förutsättningar.

· Noggrann ekonomiuppföljning samt vidta nödvändiga åtgärder om så krävs. Fortfarande osäkert vad som händer 2021 med fortsatt Covid pandemi.