Verksamhetsplan

Eksjö GK’s verksamhetsplan 2019

Styrelsens plan för klubbens verksamhet för 2019 har till stor del hämtat inspiration från de medlemsundersökningar som gjorts under 2018 samt de iakttagelser och konklusioner som gjorts i arbetet med Vision 50/50. Inför året har styrelsen beslutat om en något förändrad kommittéorganisation i syfte att ge ett mer inspirerande och målinriktat arbete – nya är bl a Rekryterings- / Medlems- och Idrottskommittéerna. Vidare har styrelsen uppdaterat ”Arbetsordning för EGK” (från 2003) vilket bör tydliggöra uppdrag och mandat för de olika kommittéerna och dess medarbetare samt klubbens anställda.

Under 2019 kommer styrelsen och kommittéerna fokusera på:

 

 • Stärka medlemskänslan och klubbtillhörigheten, bl.a. genom regelbunden information och inbjudan till dialog om verksamheten.
 • Stärka medlemsvården och utveckla ett klubbliv som ger ett mervärde utöver golfspelet.
 • Öka insatser för att rekrytera och behålla nya medlemmar.
 • Banan är basen i verksamheten och ambitionen är att presentera en bankvalitet anpassad till medlemmars och gästers behov och med hänsyn till klubbens resurser.
 • Genom utbildningar säkerställa medlemmarnas kunskap om de nya reglerna.
 • Utveckla den operativa organisationen i klubben.
 • I samverkan med restauratören anpassa erbjudanden vid tävlingar/ event.
 • Anpassa butikssortimentet efter medlemmars och gästers behov.
 • Utveckla klubbens idrotts- och ungdomsverksamhet.
 • Arbeta för att öka medlemsantalet genom att introducera fler nybörjare (men fram­för allt) behålla medlemmar i Eksjö Golfklubb. Mål 2020: min 900 medlemmar varav 600 fullbetalande seniorer och 150 juniorer.
 • Verka för ökade greenfee- samt logiintäkter. Mål: 4 500
 • Bearbetning av ortens företag med bl a olika paket: friskvård, företagsgolf och reklam/partnerpaket. Mål: Full täckning av hålsponsorer och reklamplatser på övning­sområdet.
 • Återuppta diskussioner med grannklubbarna kring samverkansområden.
 • Fortsatt deltagande i arbetsgruppen för utveckling av Skedhultsområdet.
 • Samverka med föreningar och Eksjö Kommun i olika projekt/aktiviteter.
 • Ha beredskap för åtgärder om intäkterna avviker negativt mot budget.